Towarzystwo Przyjaciół Pilzna
i Ziemi Pilźnieńskiej


Rynek 6, 39-220 Pilzno, Tel. 14 680 77 63, NIP 872-221-78-71, Regon 69179714
Nr KRS 0000215866, Konto: BS Pilzno nr. 96 9477 00014 0000 0840 2000 0010
www.tppizp.org.pl

 

Biuletyn Informacyjny 2009

 

Zarząd Towarzystwa przygotowując materiały na sprawozdawcze Walne Zebranie członków pragnie podzielić się ze wszystkimi członkami informacją o działalności i realizacji zadań w 2009 roku. Wynikały one z realizacji planu pracy opartego na zadaniach i celach zawartych w naszym Statucie.

I. Sprawy organizacyjne:
Zarząd działa w 7-osobowym składzie a komisja Rewizyjna w 3-osobowym. Posiedzenia Zarządu są otwarte i odbywają się raz w miesiącu. Towarzystwo otrzymało od Burmistrza przydział lokalu w siedzibie Urzędu Miejskiego z częściowym wyposażeniem. Zakupione zostały elementy dekoracyjne oraz szyld. Zgromadzona została dokumentacja, zbiory biblioteczne oraz gablota ze sztandarem i pamiątkowymi „gwoździami”. Rozpoczynając realizację projektu „Zostanę rzemieślnikiem, będę przedsiębiorczy” zakupiony został sprzęt elektroniczny, który obecnie służy do obsługi biura Towarzystwa. Uruchomiona została strona internetowa Towarzystwa www.tppizp.org.pl oraz telefon 14 680 77 63. W lokalu można kupić nasze wydawnictwa: Roczniki Pilźnieńskie, Pilzno i Pilźnianie, Dzieje Parafii w Łękach Górnych, Od kapliczki do kapliczki, Życie i działalność ks. Karola Szczekilika.

II. Promocja Ziemi Pilźnieńskiej.
- Wydany został kolejny Rocznik Pilzneński.
- Zorganizowany został cykl spotkań historycznych celem zwiedzania miasta i pogłębiania wiedzy z jego przeszłości. Wspólne oglądanie z przewodnikiem pozwoliło inaczej patrzeć na zabytki i zwracać uwagę na szczegóły.
- Wojciech Trojan wydał drugą część książki „Orły-Sokoły Pilzna”
- Włodzimierz Bochaczyk napisał przewodnik „Spacerkiem przez Pilzno”, w przygotowaniu którego pomagała Zofia Mossoń, a wydawcą był Urząd Miejski.
- Zorganizowana została kapela podwórkowa dzięki sponsorom: Czasława Kubka, Stanisława Jarosza i Haliny Świerczek.
- Swoje zbiory i eksponaty dotyczące wystroju wnętrza sklepu w okresie między wojennym udostępnił Zygmunt Kopeć, które eksponowano w formie wystawy w Domu Kultury w Pilźnie.
- Z okazji 655-lecia nadania praw miejskich Pilznu zorganizowane zostało w dniu 3 października „Spotkanie z historią”. Udział wzięli byli i obecni włodarze Miasta – naczelnicy, burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej, którzy w swoich wystąpieniach wspominali wydarzenia z lat kiedy przyszło sprawować im władzę. Tym samym wpisali się w historię Miasta.
-Rozpoczął pracę zespół redakcyjny przygotowujący materiały dokumentalne do albumu „Pilzno w starej fotografii”

III. Podejmowanie inicjatyw społecznych.
- Zrealizowany został projekt „Zostanę rzemieślnikiem, będę przedsiębiorczy” sfinansowany przez Unię Europejską, którego autorem i koordynatorem była Anna Smołucha. Odbyły się liczne spotkania z młodzieżą gimnazjalną, nawet w ościennych gminach, warsztaty szkoleniowe i wycieczki do zakładów pracy.
W wyniku przeprowadzonej analizy strategii rozwoju powiatu dębickiego i gminy Pilzno pod kątem zapotrzebowania na zawody rzemieślnicze oraz alternatywy kształcenia ponadgimnazialnego dla młodzieży – wysunięto potrzebę założenia rzemieślniczej szkoły zawodowej. Realizacją tego przedsięwzięcia zajeły się Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej poprzez realizację projektu w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Różnych i Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, która stała się organem założycielskim tej szkoły.
Od 1 września 2009 roku rozpoczęła funkcjonowanie Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pilźnie. Uczęszcza do niej 66 uczniów, którzy odbywają praktyki zawodowe w firmach i zakładach w Pilźnie i Dębicy.
- W staraniach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SUMED o otwarcie drugiej przychodni w mieście udzieliliśmy wsparcia poprzez wniesienie petycji i rozmowy z NFZ w Rzeszowie.
- Systematycznie dwa razy w roku dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych przygotowujemy paczki świąteczne.
- Członkowie Zarządu Zofia Mossoń i Anna Smołucha brały udział w realizacji projektu „Inkubator Organizacji Pozarządowych” w wyjazdowych szkoleniach oraz w warsztatach dziennikarskich i informatycznych.
- Profesor Stanisław Mazurkiewicz i inżynier Józef Mateja nawiązali współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem w zakresie poznania i wykorzystania w przyszłości wód geotermalnych bogatych w solanki w okolicach Pilzna. Dokonanie kolejnych badań pozwoliło by na rozwój gminy jako ośrodka uzdrowiskowo-wypoczynkowego.

IV. Działania integracyjne.
Działania integracyjne przybierały różne formy:
- Spotkanie opłatkowe połączone z występem zespołu tanecznego i chóru „Podgrodzianie”
- Spotkanie przy jajku wielkanocnym – oglądanie filmu o tematyce podejmowanej przez inne grupy i stowarzyszenia celem rozbudzenia zainteresowania i aktywnością członków.
- Na spotkaniu z ks. Stanisławem Kuczajem , który przez 6 lat pracował w Afryce poznaliśmy warunki zycia i przebieg pracy misyjnej wśród plemion murzyńskich.
-W czasie spotkań przy grillu popularyzacja piosenki biesiadnej
- Udział w wycieczce „szlakiem architektury drewnianej”
- W miłej atmosferze upłynął wieczór Andrzejkowy Dnia Seniora. Wysłuchaliśmy prelekcji lekarza rodzinnego Izabeli Skopek na temat grypy i jej leczenia.

V. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie wychowania patriotycznego i rozwoju sportu.
- Udział we Mszy św. z okazji Dnia Katyńskiego, Święta 3-go Maja i Święta Niepodległości.
- Ufundowaliśmy nagrody dla uczestników konkursu „Wielcy Polacy”
- Dofinansowaliśmy wypoczynek dla dzieci i młodzieży organizowany przez Komendę Hufca.
- Zakupiliśmy zjeżdżalnię dla oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Parkoszu.
- Sfinansowaliśmy wyjazd dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie na basen i imprezę Mikołajkową organizowaną przez Zakład Przemysłu Mięsnego „TAURUS”
- Zakupiliśmy 2 komplety podręczników dla biednych uczniów.
- Zorganizowaliśmy szkolenie dla nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
- Przekazaliśmy 1000zł na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta na budowę Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego.

Bazę naszej działalności stanowią fundusze, na które składają się składki członkowskie i odpis 1% od podatku. Na konto Towarzystwa w 2009 roku wpłynęło ogółem z 1% kwota 7833,03zł. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli top uczynić wiedząc, że te pieniądze zostaną wykorzystane w naszym środowisku. Szczególne podziękowania za pracę w tym zakresie składamy Teresie Czarneckiej, Ewie Gołębiowskiej i Małgorzacie Szczeklik. O obowiązku płacenia składki członkowskiej (12 zł na rok) zapomniało ¼ członków, dlatego prosimy ich o uregulowanie składki.

Przedstawiając powyższe zadania mamy nadzieję, że przynajmniej częściowo każdy z członków doceni i oceni Naszą pracę. Liczymy na przedstawienie swoich uwag i propozycji na zebraniu sprawozdawczym, które pomogą Nan planować pracą w 2010 roku.
Prosimy o dalsze dokonywanie odpisu 1% od podatku na rzecz Towarzystwa.

Przykładowo w PIT-37 należy wpisać:
Pozy. 124 – Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej
Poz. 125 – 0000215866
Poz. 126 – obliczona kwota 1% od podatku

 

ŁĄCZYMY POZDROWIENIA