Towarzystwo Przyjaciół Pilzna
i Ziemi Pilźnieńskiej


Rynek 6, 39-220 Pilzno, Tel. 14 680 77 63, NIP 872-221-78-71, Regon 69179714
Nr KRS 0000215866, Konto: BS Pilzno nr. 96 9477 00014 0000 0840 2000 0010
www.tppizp.org.pl

 

Biuletyn Informacyjny 2011

 

Rok 2011 jest ostatnim z 4-letniej kadencji lat 2008-2011. Co roku Zarząd składał sprawozdanie z działalności na Walnym Zebraniu Członków i przesyłał Biuletyn Informacyjny. Obecnie również przekazujemy informacje i pracy w 2011 roku. Natomiast na sprawozdawczo-wyborczym WZC przedstawione zostaną informacje zbiorcze obrazujące 4-letnia działalność jej wyniki i braki oraz wnioski na następna kadencję. Oto rejestr działań realizowanych w 2011 roku.

I. Działalność organizacyjna
Na koniec 2011 roku Towarzystwo liczyło 138 członków. Z listy członków został skreślony jeden członek i jeden odszedł na zawsze. Zarząd odbył 9 posiedzeń. Pracę rozwijało Koło Młodzieżowe przy Zespole Szkół w Dobrkowie. Tradycyjnie jak co roku wydaliśmy rocznik Pilźnieński. We współpracy z Uniwersytetem Papieskim w Krakowie poprzez dyrektora Wydziału Historii i Dziedzictwa Narodowego ks. prof. Dr. Hab. Bogdana Stanaszka zorganizowaliśmy zaopatrzenie członków w wydawnictwo „Życie społeczno-polityczne społeczeństwa powiatu pilźnieńskiego w latach 1928-1932”. Biblioteka wzbogaciła się o kolejne wydawnictwa. Pani Janina Mędrek przekazała swoje wydawnictwo pt. „Trudne etapy drogi do wolności”. Zakupiliśmy wydawnictwo Stanisława Tomasiewicza i Wandy Dziadek pt. „Miasto Pilzno w latach 1939-1972 i 1973-1990”. Informujemy, że zasoby Roczników z lat 2006-2010 sprzedajemy pocenie promocyjnej.

II. Pamięć – historia – patriotyzm
Pielęgnowanie polskości w ogólnym i regionalnym znaczeniu oraz pamięć o tych co tworzyli historię to jedno z ważniejszych zadań. Służyły temu rocznicowe uroczystości:
a) 71 rocznica Mordu Katyńskiego
Najpierw Msza św . w intencji pomordowanych a następnie prezentacja tematycznego programu przygotowanego przez młodzież Zespołu Szkół w Dobrkowie m. in. Członków Koła TPPiZP. Wypełniona po brzegi sala widowiskowa Domu Kultury w wielkiej ciszy słuchała wspomnień Pani Elżbiety Stepskiej-Kot, która jako dziecko spędziła 6 lat na Ukrainie i Syberii, gdyż jej ojciec st.post. Policji Państwowej Tomasz Sławiński został zamordowany w Charkowie.
b) Dla pogłębienia wiadomości historycznych dotyczących pomocy Żydom przez ludność polską oraz historii rodziny Ulmów z Markowe odbyła się prelekcja inspektora IPN-u z Rzeszowa. Wspomnieć trzeba, że Józef Ulma był uczniem Szkoły Rolniczej w Pilźnie
c) Organizowaliśmy śpiew pieśni patriotycznych z okazji rocznic „Cudu nad Wisłą”, święta Konstytucji 3-go Maja, święta Niepodległości jak też w czasie „Majówki”
d) Wiele prze żyć a zarazem podziwu nad utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej dała wycieczka historyczno-patriotyczna. Połączenie miejsc Łowczówek – I Wojna Światowa i Jamna – II Wojna Światowa, to połączenie kontynuacji walk o niepodległość ludności w sąsiednich regionach, gdzie również brali udział żołnierze Ziemi Pilźnieńskiej.
e) Trzeba wspomnieć o pięknej pracy drużynowych (członków TPPiZP) bowiem harcerze w pilźnieńskiego patrolu Pocisk odnieśli zwycięstwo podczas 41 Rajdu Arsenał w Warszawie – dziękuję im za promocję Ziemi Pilźnieńskiej.
f) Z ubolewaniem wspominamy fakt, że w miesiącu kwietniu skradziona została tablica pamiątkowa z pod Krzyża Katyńskiego. Staraniem Zarządu Towarzystwa przy pomocy finansowej Urzędu Miasta nowa tablica została zamontowana przed Świętem Niepodległości.

III. Współpraca z placówkami oświatowymi i ZHP
Współpraca z placówkami oświatowymi i ZHP dotyczyła działań w zakresie wychowania, wypoczynku, rozwoju sportu i promocji Ziemi Pilźnieńskiej poprzez:
a) Przez dwa i pół miesiąca finansowaliśmy bilety wstępu dzieci na basen celem nauki pływania
b) Przy zaangażowaniu Komendy Hufca (Zofii Szczepanik) opracowany został projekt zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu pt. „Doskonalenie nauki pływania” . realizacja projektu trwała od 15 marca do 30 lipca, koszt wyniósł 10000zł – sfinansowany przez urząd Miasta. Z wyjazdu na basen skorzystało 90 dzieci. Duży wkład pracy w realizację projektu włożył Pan Czesław Ciołkosz.
c) Wspierając działalność Koła Młodzieżowego dofinansowaliśmy im wycieczkę kwotą 1000zł.
d) Harcerze otrzymali dopłatę 1000zł na pokrycie kosztów biwaku na Mazurach.
e) Wsparcie otrzymała też Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Pilźnie w kwocie 200zł na nagrody w czasie trwania pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka
f) Zakupiliśmy podręczniki za kwotę 534zł, które otrzymali uczniowie z rodzin niewydolnych finansowo z Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Warto również podkreślić fakt, że uczniowie tej szkoły promują Pilzno uczestnicząc w konkursach i zajmują Czołowe miejsca

IV. Podejmowanie inicjatyw społecznych – integracja
a) Prof. Stanisław Mazurkiewicz nawiązał kontakt z Romanem Myśliwcem popularyzatorem polskiego winiarstwa, właścicielem winnicy Golesz w Jaśle. Zorganizowane zostało spotkanie w celu zachęcania mieszkańców gminy Pilzno do zakładania winnic na terenach nadających się do uprawy winorośli.
b) Udzieliliśmy wsparcia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w staraniach o pozyskanie żywności w Banku Żywności w Rzeszowie jako organizacja pożytku publicznego. Udało się załatwić 5500 kg żywności
c) W działalności na rzecz integracji społecznej podejmowaliśmy liczne inicjatywy jak: uroczystości, spotkania, prelekcje lecz nie zawsze były spostrzegane o czym świadczyła frekwencja. Podziękowanie należy się tym członkom Towarzystwa, którzy systematycznie uczestniczyli w popularyzowaniu właściwej postawy obywatelskiej . Dobrym przykładem integracji społecznej były warsztaty historyczno-krajoznawcze organizowane przy współpracy z Domem Kultury i Rejonowym Kołem Emerytów i Rencistów.
d) Rozmowy i dyskusje na temat „Analizy możliwości wykorzystania wód geotermalnych dla celów rekreacyjnych i balneologicznych w gminie i mieście Pilzno” być może zostaną podjęte przez władzę samorządową jako cel przyszłościowy.

Przedstawiając powyższe zadania podkreślić należy , że ich realizacja była możliwa dzięki opłacalności składki członkowskiej i przekazywaniu 1% od podatku. Na konto Towarzystwa w 2011 roku wpłynęła ogółem z 1% kwota 5846 zł 51 grz tego 1940 zł 10 gr na ZHP. Dziękujemy wszystkim, którzy zadbali aby te złotówki zostały wykorzystane w naszym środowisku m. in. też na paczki świąteczne dla 70 osób. Szczególne podziękowania za pracę w pozyskiwaniu osób przekazujących 1% składamy Pani Teresie Czarneckiej i Małgorzacie Szczeklik.

W dalszym ciągu prosimy o dokonywanie odpisu 1% na rzecz Towarzystwa wpisując np. w PIT – 37 poz. 122 nr KRS0000215866, w poz. 123 – kwotę 1% podatku a w poz. 125 postawić znak X.