Towarzystwo Przyjaciół Pilzna
i Ziemi Pilźnieńskiej


Rynek 6, 39-220 Pilzno, Tel. 14 680 77 63, NIP 872-221-78-71, Regon 69179714
Nr KRS 0000215866, Konto: BS Pilzno nr. 96 9477 00014 0000 0840 2000 0010
www.tppizp.org.pl


Biuletyn Informacyjny 2012


Mija rok działalności Zarządu TPPiZP od wyborów w dniu 03-03-2012

 

w składzie: oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:
Jacek Podlasek – prezes Anna Czernysz – przewodnicząca
Zofia Mossoń  -   wice prezes Janina Uriasz  -  sekretarz
Zofia Szczepanik – sekretarz Adam Dudziński – członek
Edward Wójcik  - skarbnik  
Leokadia Krzak – członek  
Janina  Czerny – członek  
Janina Smoła  - członek  

Biuletyn zawiera informację o działalności i realizacji zadań przyjętych na 2012 r. Dokładna informacja zostanie podana w sprawozdaniu na Walnym Zebraniu Członków, oto wiodące zadania:

I . Działalność organizacyjna ;

Zarząd odbył 12 posiedzeń. Na koniec 2012 roku Towarzystwo liczyło 146 członków, w szeregi Towarzystwa wstąpiło 11 nowych członków  , na zawsze pożegnaliśmy 3 członków . Przy Zespole Szkół     w Jaworzu Górnym powstało Koło Młodzieżowe  TPPiZP liczące 15 osób . Każdy członek przyjął na siebie obowiązek opłacania składki członkowskiej w wysokości 12 zł. W obecnej chwili 12członków zalega ze składkami za rok 2011 i 25 członków za rok 2012.     Zarząd działa na zasadach wolontariatu .


II . Działalność socjalna i integracyjna ;

Realizacja zadań tej dziedziny wymaga funduszy . Głównie pochodzą one z 1% od podatku przekazanego na konto Towarzystwa . W 2012 r wpłynęło 5328,80zł. ale w tym mieści się kwota przeznaczona na konkretny cel tj. drużyn  ZHP , którym poprzez Komendę Hufca Pilzno przekazano kwotę 2000 złotych. Pozostała kwota przeznaczona została na pomoc osobom starszym , rodzinom wielodzietnym , dzieciom z rodzin         o trudnej sytuacji materialnej – w sumie 3416,08 zł. /paczki żywnościowe dla 80 osób , zakup obuwia, odzieży, biletów/. W działalności na rzecz integracji środowiska podejmowaliśmy liczne inicjatywy jak: wycieczki , spotkania świąteczne, wyjazd do kina , andrzejkowy dzień seniora , spotkanie opłatkowe  , jednak nie zawsze były one  dostrzegane , o czym świadczy frekwencja . Podziękowanie należy się tym członkom Towarzystwa, którzy w nich uczestniczyli.


III . Podejmowanie inicjatyw społecznych oraz współpraca z samorządem i innymi organizacjami.

1. W czerwcu odbyło się spotkanie z Panią Burmistrz i członkami samorządu mieszkańców, na którym omówiono bieżące sprawy dotyczące mieszkańców Pilzna . Zgłoszono szereg wniosków nurtujących tychże mieszkańców.
2. Wnioski do budżetu Gminy złożone przez Towarzystwo zostały w dużym stopniu uwzględnione.
3. Uzyskane z UM dofinansowanie oraz pomoc techniczna pozwoliły na odpowiednim poziomie zorganizować sesję dotyczącą „Dziejów Pilzna”
4. Uczestniczymy w pracach zespołu powołanego przez UM do powstania Muzeum w Pilźnie .
5. Współpracujemy z różnymi organizacjami w zakresie organizowania uroczystości ,wspólnych spotkań i wycieczek.


IV . Współpraca z placówkami oświatowymi

1 . Powstało Koło Młodzieżowe Towarzystwa w Zespole Szkól w Jaworzu Górnym . 2 . Przekazaliśmy do bibliotek szkolnych kolejny nr „Rocznika Pilźnieńskiego” w celu wykorzystania
materiałów do nauczania historii regionalnej . 3 . Dla poznania usytuowania ulic miejskich i ich nazw przekazaliśmy do szkół 50 szt. wydawnictwa
„Pilźnieńskie uliczki”.
4 . Zakupiliśmy podręczniki do nauki ortografii dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie.
5 . Udzieliliśmy pomocy dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej w postaci zakupu ,obuwia,
odzieży, biletów na dojazdy . 6 . Wspieramy działalność ZHP. 7 . Przedstawiciele Zarządu brali udział w uroczystościach szkolnych :
- Święto patrona w ZS w Dobrkowie
- Spacer szlakiem pobytu Żydów w Pilźnie w ramach realizacji projektu przez RZSZ
pt. „Szkoła Dialogu”.
8 . udział harcerzy w wycieczce – zabytki architektury drewnianej na
Łemkowszczyźnie

V . Promocja Ziemi Pilźnieńskiej

1 . Jedną z form promocji są wydawnictwa „Rocznik Pilźnieński 2012”, „Pilźnieńskie uliczki”, album
pt. „Pilzno w starej fotografii i dokumentach” .
2. Dla poszerzenia znajomości historii miasta zorganizowana została sesja naukowa pt. Dzieje Pilzna
z udziałem historyków wyższych uczelni z Krakowa .
3. Wydanie albumu i zorganizowanie sesji na odpowiednim poziomie było możliwe dzięki realizacji
projektu sfinansowanego przez Urząd Miasta jako zadanie pożytku publicznego.

VI . Pamięć- historia – patriotyzm

Jednym z ważniejszych zadań Towarzystwa jest pielęgnowanie pamięci o ludziach i wydarzeniach, tworzących historię ogólną i regionalną .

1. Byliśmy współorganizatorami obchodów72 rocznicy Mordu Katyńskiego
( Msza święta ,widowisko , złożenie wiązanek na grobach pomordowanych oraz ofiar katastrofy
Smoleńskiej)
2. Święto Flagi – śpiewanie pieśni patriotycznych i rozdanie 50 szt. flag
3. Udział w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3-go Maja
4. Udział członków TPPiZP w uroczystości na Kałużówce z okazji 68-mej rocznicy walk III Zgrupowania .
5. Zaangażowanie się w sprawę renowacji zabytkowych pomników i grobów.
6. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa przygotowano wystawę „Pilzno w starej fotografii
i dokumentach” , którą zwiedziło 455 osób, wycieczki oprowadzała Pani Zofia Mossoń poświęcając na to
16 godzin. Zorganizowano wycieczkę po Pilźnie, w której brała udział młodzież szkolna
i mieszkańcy.
7. Szczególnym wydarzeniem było zorganizowanie wraz z Urzędem Miejskim i Domem Kultury sesji
popularno naukowej dotyczące dziejów Pilzna
8. Członkowie Towarzystwa uczestniczyli w wycieczce pt. „Śladami Michaela Zweiga” realizowanej
przez RZSZ w ramach projektu „Szkoła Dialogu”
9. Uczestniczyliśmy w delegacji Gminy Pilzno w uroczystościach z okzji 110 rocznicy urodzin \
A. Lazarowicza w Gumniskach i Dębicy.
10 .Udział w obchodach 135-lecia Banku Spółdzielczego w Pilźnie.

 

Wszystkim ,którzy w 2012 roku przekazali odpis 1% podatku serdecznie dziękujemy.
Aby rozszerzać działalność pożytku publicznego w dalszym ciągu prosimy o dokonywanie odpisu 1%na rzecz Towarzystwa wpisując np.w PIT-37 poz. 123 nr K R S 0000215866 , w poz. 124 – kwotę 1% podatku, , a w pozycji 126 postawić znak X .
Zwracamy się z prośbą o przygotowanie uwag i propozycji do planu pracy na 2013 rok , zwłaszcza że w bieżącym roku przypada 25 rocznica powstania Towarzystwa w związku z tym prosimy o sugestie w jaki sposób uczcić tą rocznicę