Towarzystwo Przyjaciół Pilzna
i Ziemi Pilźnieńskiej


ul. Węgierska 30, 39-220 Pilzno , Tel. 14 680 77 63, NIP 872-221-78-71,
Regon 69179714 nr KRS 0000215866 ,
Konto: BS Pilzno nr 96 9477 0001 0000 0840 2000 0010
www.tppizp.org.pl


Biuletyn Informacyjny 2013


Po dokonaniu podsumowania działalności naszej organizacji Zarząd w niezmienionym składzie tradycyjnie  przesyła wszystkim członkom opracowaną informację . Obejmuje ona różnorodność zadań , które były wcześniej rozpoczęte, jak też nowe  wynikające z planu pracy         i bieżących potrzeb .Podejmowane były one na posiedzeniach Zarządu , których odbyło się trzynaście.

Informujemy ,że od 1 lipca 2013 r. otrzymaliśmy nowy lokal w budynku Domu Kultury przy          ul. Węgierskiej 30 . W lokalu tym pełnione są dyżury przez członków Zarządu w dniach :                                 

   
Poniedziałek od godz. 9,00 do 11,00
   
Wtorek od godz. 9,00 do 11,00
   
Czwartek od godz. 16,30 do 17,30
   

W czasie pełnionych dyżurów można zakupić nasze wydawnictwa o Pilźnie . W obecnej chwili dysponujemy następującymi publikacjami:

- „Rocznik Pilźnieński” od 2006 r. – po cenach promocyjnych

-  Album „Pilzno w starej fotografii i  dokumentach”

- „Dzieje miasta Pilzna”

- „Katyń- ocalić od zapomnienia”

- „Życie społeczno-polityczne społeczeństwa powiatu pilźnieńskiego w latach 1928-1932”

-  Mini przewodnik po Pilźnie „Pokażę Ci Pilzno”

- „Z dziejów parafii w Łękach Górnych”

-  Widokówki z Pilzna

            Na koniec 2013 roku Towarzystwo liczyło 152 członków . Z naszych szeregów odeszło na zawsze 3 członków ( Z. Biegoń , A. Kowalski J. Gorczyca),  a wpisało się 7 osób ,  zaś w  styczniu 2014r. 5 osób. Każdy członek przyjmuje na siebie obowiązek opłacania składki członkowskiej       w wysokości 12 zł. rocznie. Na koniec roku 21 członków zalegało ze składkami za 2012 rok             i 37 za rok 2013.      

Zarząd pracuje na zasadzie wolontariatu . Na realizacje zadań statutowych potrzebne są fundusze , które uzyskiwane są ze składek członkowskich oraz z przekazanej na nasze konto  kwoty z 1% podatku od mieszkańców i osób wspierających nasze działania .W 2013 roku z 1% podatku na nasze konto wpłynęła kwota 5063,30zł. z czego 2762,90zł. przekazane zostało na rzecz drużyn harcerskich zgodnie ze wskazaniem przekazujących . Pozostała  kwota została  przeznaczona na potrzeby i pomoc / w różnej formie/  osobom starszym , chorym , niepełnosprawnym , dzieciom .  W ubiegłym roku z pomocy tej skorzystało 82 osoby.

            Na realizację zadania pożytku  publicznego na podstawie projektu otrzymaliśmy ze strony Urzędu Miasta dofinansowanie w wysokości 14985zł. Fundusz tem wsparł wydanie książki           pt. „Dzieje Miasta Pilzna” , którą wszyscy członkowie otrzymali podczas uroczystości 25-lecia powstania TPPiZP. Kolejne zadanie to pomoc w zorganizowaniu obozu wędrownego dla harcerzy Hufca Pilzno , którego koszt wyniósł 5 tys. zł.

           

Równocześnie realizowaliśmy projekt „Pokażę Ci Pilzno” pod patronatem Dębickiego Klubu Biznesu ,w wyniku którego zorganizowano warsztaty historyczne ,wycieczkę szlakiem turystycznym po mieście , opracowano i wydano mini przewodnik „Pokażę Ci Pilzno” oraz film          o Pilźnie.

Łączna kwota tego projektu to 4920.00 zł.

 

            Ponadto w 2013 roku nakładem TPPiZP zostały wydane ;

- „Rocznik Pilźnieński 2013”

- „Katyń – ocalić od zapomnienia”

- dodruk albumu „ Pilzno w starej fotografii i dokumentach”

- Informator „ 25-lat TPPiZP”

- Kalendarz na 2014 rok

 

Wśród zadań kontynuowanych i bieżących należy wymienić :

- pamięć o ludziach potrzebujących poprzez przygotowanie paczek świątecznych

- organizacja śpiewu pieśni patriotycznych przy okazji świąt : Konstytucji 3-go Maja i Święta  

  Niepodległości , pieśni Maryjnych  w maju oraz kolęd w grudniu.

- zorganizowanie wycieczki turystyczno-historycznej: Dukla , Haczów , Krosno

- dofinansowanie wycieczki dla Koła TPPiZP w  Jaworzu Górnym

- przekazano 21 publikacji na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach

- zorganizowana została   przez młodzież Publicznego Gimnazjum w Pilźnie

  patriotyczna uroczystość z okazji 150 –tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

- prezentacja montażu słowno – muzycznego przez młodzież gimnazjum w ramach obchodów Święta   Niepodległości

- młodzież Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej uświetniła swoimi występami nasze spotkania z   okazji Dnia Seniora i „Spotkania Opłatkowego”

- harcerze , którzy pomagają nam w realizacji niektórych zadań zapraszani są na organizowane przez nas   spotkania i wycieczki

- wspieramy finansowo imprezy charytatywne  odbywające się na terenie Pilzna / „Dla Szymusia” , WOŚP”/

- szczególnym wydarzeniem była uroczystość zorganizowana na obchody 25-lecia istnienia TPPiZP

- liczny udział przedstawicieli Zarządu w różnorakich uroczystościach miejskich , gminnych i powiatowych

 

            W najbliższym czasie tj. w 2014 roku czeka nas wiele pracy w związku z przypadającym jubileuszem 660-lecia lokacji miasta Pilzna .

            Rok 2014 to rok szeregu rocznic, o których  będziemy przypominać społeczeństwu poprzez różnego rodzaju działania.

Występuje też ogromna potrzeba ratowania wielu zabytkowych grobów czy kaplic przydrożnych . Myśląc o ich realizacji wierzymy i oczekujemy od członków Towarzystwa  i mieszkańców wpłat 1% podatku przy rozliczaniu się za 2013rok , bowiem fundusze te wykorzystane będą w naszym środowisku o czym świadczą nasze rozliczenia w KRS i sprawozdania w Ministerstwie Pracy           i Polityki Społecznej.

 

Tym , którzy przekażą 1% z podatku na nasze wspólne działania serdecznie dziękujemy.