Towarzystwo Przyjaciół Pilzna
i Ziemi Pilźnieńskiej


ul. Węgierska 30, 39-220 Pilzno , Tel. 14 680 77 63, NIP 872-221-78-71,
Regon 69179714 nr KRS 0000215866 ,
Konto: BS Pilzno nr 96 9477 0001 0000 0840 2000 0010
www.tppizp.org.pl


Biuletyn Informacyjny 2014


Podsumowując działalność naszej organizacji Zarząd w niezmienionym składzie z wyjątkiem sekretarza tradycyjnie przesyła wszystkim członkom opracowaną informację . Obejmuje ona informacje na temat realizacji różnorodności zadań , które były wcześniej rozpoczęte, jak też nowe wynikające z planu pracy i bieżących potrzeb .Podejmowane były one na posiedzeniach Zarządu , których odbyło się dwanaście .


Informujemy ,że w posiadanym przez nas lokalu w budynku Domu Kultury przy ul. Węgierskiej 30 ,pełnione są dyżury przez członków Zarządu w dniach :
Poniedziałek od godz. 9,00 do 11,00
Wtorek od godz.9,00 do 11,00
Piątek od godz. 16,30 do 17,30 (w roku 2014 był to czwartek)
W czasie pełnionych dyżurów można zakupić nasze wydawnictwa o Pilźnie . W obecnej chwili dysponujemy następującymi publikacjami:
- „Rocznik Pilźnieński” od 2007 do 2013 r. – po cenach promocyjnych i rocznik 2014
- Album „Pilzno w starej fotografii i dokumentach”
- „Dzieje miasta Pilzna” tom I i II
- „Katyń- ocalić od zapomnienia”
- „Życie społeczno-polityczne społeczeństwa powiatu pilźnieńskiego w latach 1928-1932”
- Mini przewodnik po Pilźnie „Pokażę Ci Pilzno”
- „Z dziejów parafii w Łękach Górnych”
- Widokówki z Pilzna
- „Życie i działalność ks. Karola Szczeklika”
- „Dawne dzieje i współczesność Słotowej”


Na koniec 2014 roku Towarzystwo liczyło 161członków . Z naszych szeregów odszedł na zawsze Jan Wojnarski , a wpisało się 5 osób oraz powstało kolejne Koło TPPiZP przy Gimnazjum w Pilźnie , którego opiekunką z ramienia TPPiZP jest Aleksandra Lubowiecka. Każdy członek przyjmuje na siebie obowiązek opłacania składki członkowskiej w wysokości 12 zł. rocznie. Pismo przypominające o tym obowiązku przyniosło oczekiwany skutek bowiem w tej chwili niewielka ilość naszych członków zalega z opłatami za poprzednie lata.


Zarząd pracuje na zasadzie wolontariatu . Na realizacje zadań statutowych potrzebne są fundusze , które uzyskiwane są ze składek członkowskich oraz z przekazanej na nasze konto kwoty z 1% podatku od mieszkańców i osób wspierających nasze działania .W 2014 roku z 1% podatku na nasze konto wpłynęła kwota 4954,55zł. z czego 1604,40 zł. przekazane zostało na rzecz drużyn harcerskich zgodnie ze wskazaniem przekazujących . Pozostała kwota została przeznaczona na potrzeby i pomoc / w różnej formie/ osobom starszym , chorym , niepełnosprawnym , dzieciom . W ubiegłym roku z pomocy tej skorzystało 86 osób.


W roku bieżącym członkowie Towarzystwa realizowali Projekt dofinansowany przez grantodawców : Fundusz Inicjatyw Obywatelskich , Podkarpackie Inicjatywy Obywatelskie . W wyniku realizacji tego projektu wydany został II tom „Dziejów Miasta Pilzna”. Tak jak w przypadku I tomu , w II tomie znalazły się w opracowania przygotowane przez prelegentów biorących udział w Sesji ,która w 2014 roku odbyła się z okazji obchodów 660-lecia lokacji Miasta Pilzna . Łączna kwota tego projektu to 5000.00 zł. Niezmiennie jak co roku ukazał się nakładem TPPiZP - „Rocznik Pilźnieński 2014”

Wśród zadań kontynuowanych i bieżących należy wymienić :
- pamięć o ludziach potrzebujących poprzez przygotowanie paczek świątecznych
- organizacja śpiewu pieśni patriotycznych przy okazji świąt : Konstytucji 3-go Maja i Święta Niepodległości , Akcja „Burza” na Gołęczynie , pieśni Maryjnych w maju oraz kolęd .
- zorganizowanie wycieczki turystyczno-historycznej do Przemyśla i Krasiczyna .
- przekazano łącznie 30 sztuk publikacji na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, do muzeum, do bibliotek i na wsparcie akcji charytatywnych.
- zorganizowana została przez młodzież Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod naszympatronatem kwesta na rzecz chorej na raka koleżanki .
- szczególnym wydarzeniem był blok uroczystości organizowanych z okazji 660-lecia lokacji Miasta Pilzna , których byliśmy współorganizatorami .
- harcerze , którzy pomagają nam w realizacji niektórych zadań zapraszani są na organizowane przez nas spotkania i wycieczki oraz dopłacamy do ich wypoczynku
- zorganizowanie I kwesty na ratowanie zabytkowych pomników pilźnieńskiego cmentarza .
- wspieramy finansowo imprezy charytatywne odbywające się na terenie Pilzna / „Jesteśmy Razem” , WOŚP/
- liczny udział przedstawicieli Zarządu w różnorakich uroczystościach miejskich , gminnych i powiatowych
Szczegółowe działania przedstawione zostaną w sprawozdaniu Zarządu za rok 2014.

W najbliższym czasie tj. w 2015 roku czeka nas, rok szeregu rocznic, o których będziemy przypominać społeczeństwu poprzez różnego rodzaju działania i propagować wnioski dotyczące dalszego rozwoju miasta .
Myśląc o kontynuacji zadań charytatywnych oczekujemy od członków Towarzystwa i mieszkańców wpłat 1% podatku przy rozliczaniu się za 2014rok , bowiem fundusze te wykorzystane będą w naszym środowisku o czym informujemy w naszych rozliczeniach w Krajowym Rejestrze Sądowym i sprawozdaniach w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Tym , którzy przekażą 1% z podatku na nasze wspólne działania serdecznie dziękujemy.