Dziś jest roku,
Historia TPP i ZP

Zarzewie myśli o powołaniu TPP i ZP rzucił inż. Marian Król uczuciowo mocno związany z rodzinnym miastem, które często odwiedzał przyjeżdżając z Gliwic na wypoczynek. Pomysł wzbudził zainteresowanie Pilźnian aktywnych społecznie i szybko ideę tę poparli tworząc grupę inicjatywną. Byli to m.in.: Jan Gałuszka, mgr Józef Szczeklik, mgr Marian Modelski, mgr Halina Żmuda, Kazimierz Świerczek, Adam Kałużyński, Jan Wojnarski, mgr Maria Skopek, Zofia Mossoń, Maria Sowińska, Aleksander Sas.

Wniosek o zezwolenie na działalność złożono u Naczelnika Miasta i Gminy. Urzędująca wówczas Naczelnik – Wanda Dziadek wniosek przychylnie przyjęła. Wpis do rejestru stowarzyszeń i związków Towarzystwo uzyskało już 24.05.1988 r. Pierwszy Zarząd Towarzystwa został wybrany w dniu 26.06.1988 r. w składzie:

Do opracowania statutu Towarzystwa przyczynił się głównie Marian Król. Pełną moc prawną stowarzyszenie zyskało od 7.11.1989 r. poprzez wpis do rejestru sądowego dokonany przez Sąd Wojewódzki w Tarnowie.

Po dwóch latach działania w dniu 14.01.1990 r. Walne Zebranie Członków zadecydowało o składzie wyboru nowego Zarządu:

Do Komisji Rewizyjnej weszli: Sąd Honorowy stanowili: Dwudziestoletnią już działalność Towarzystwa możemy podzielić na dwa okresy:
 1. w latach 1988-2003 funkcjonowało jako stowarzyszenie
 2. od 2004 r. do chwili obecnej jako stowarzyszenie o statusie organizacji pożytku publicznego

Podstawą działania Towarzystwa jest statut określający cele i zadania.
Realizowane cele statutowe w I okresie dotyczyły:

Dokonania w tym zakresie są następujące:
 1. Odnaleziono i dokonano renowacji tarczy zwieńczonej na szczycie orłem z napisem „PILZNO LEGIONOM 1914-1916”, którą przekazano Szkole Podstawowej w Pilźnie jako pamiątkę historyczną.
 2. Pozyskano od rodziny przechowującej tablicę z brązu, którą usunięto w 1945 r. z gmachu byłej Rady Powiatowej w Pilźnie (obecnie budynek LO). Tablica upamiętnia nazwiska uczestników wojny w latach 1918-20 z Ziemi Pilźnieńskiej. Staraniem Towarzystwa po renowacji umieszczono ją w 1989 r. w kościele oo. Karmelitów organizując uroczystość otwartą dla społeczeństwa.
 3. Z zapomnienia odkryto i wydobyto w 1991 r. tablicę pamiątkową zatynkowaną w latach 50-tych XX w. w budynku „Sokoła”. Tablicę tę ufundowało społeczeństwo Pilzna w 1932 r. Tytusowi Buynowskiemu i Józefowi Zelkowi – twórcom gniazda sokolego, inicjatorom i realizatorom budowy obiektu „Sokoła”.
 4. Sporządzono rejestr ofiar mordu w Katyniu, Ostaszkowie i Starobielsku pochodzących z Ziemi Pilźnieńskiej. Dla uczczenia ich pamięci ufundowano w 1988 r. „Krzyż Katyński” – jak na owe czasy z odwagą sytuując go w kwaterze grobów żołnierskich. Jego poświęcenie nastąpiło dopiero w dniu 29.04.1989 r. Publiczny hołd pomordowanym złożono w dniu 29.04.1990 r. podczas uroczystości poświęcenia 2 tablic z nazwiskami ofiar. Jedną z tablic umieszczono w nawie głównej kościoła oo. Karmelitów, a drugą przy Krzyżu Katyńskim. Projekt Krzyża opracował Jan Pawlus s. Augustyna, który też zajmował się pracami organizacyjnymi. Krzyż wykonał Jan Pawlus s. Ignacego z materiału przekazanego przez Włodzimierza Pawlusa s. Józefa zamieszkałego w Dębicy. Tablicę przy Krzyżu Katyńskim wykonał Jan Szczepanik. Uroczystość ta pełna wzruszeń zgromadziła liczne społeczeństwo Pilzna i rodziny pomordowanych oraz młodzież.
 5. W dniu 11.11.1994 r. obok budynku Sokoła poświęcony został pomnik w formie dużego głazu dla uczczenia 100 rocznicy utworzenia w Pilźnie gniazda sokolego i 80 rocznicy wymarszu Drużyny Sokolej do Legionów.
 6. Wykonano wiele prac na rzecz ochrony pomników i nagrobków na miejscowym parafialnym cmentarzu, mogił osób znaczących w historii Pilzna, ofiar walk narodowowyzwoleńczych.
 7. Rezultatem rozbudzonego w gronie Towarzystwa ducha dziejopisarstwa szczególnie przez prezesa Józefa Szczeklika było publikowanie wydawnictw i artykułów w czasopismach, a to:
  1. art. „Echa bitwy pod Łowczówkiem” – J.Szczeklik – Rocznik Tarnowski nr 1/1990 r.
  2. art. „Historia gniazda sokolego w Pilźnie” – J.Szczeklik – Rocznik Tarnowski nr 2 2/1991 r.
  3. art. „Ziemi Pilźnieńskiej Miejsca Pamięci Narodowej” – J.Szczeklik – Rocznik Tarnowski 1992 r.
  4. „Pilzno i jego dzieje” – J.Szczeklik – 1994 r.
  5. „Wędrówki po cmentarzu w Pilźnie” – J.Szczeklik – 1996 r.
  6. „III Zgrupowanie AK na Ziemi Pilźnieńskiej” – praca zbiorowa - 1996 r.
  7. „Zarys dziejów mieszkańców Pilzna” – J.Szczeklik, W.Wojnarski
  8. „Kościół parafialny p.w. Św.Jana Chrzciciela – Stanisław Tomasiewicz – 1999 r.
  9. „Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Pilźnie” – Agnieszka Dąbrowska – 2000 r.
  10. „Ks. dr Karol Szczeklik” – ks. Kazimierz Łącki – 2003 r.

Innym kierunkiem pracy Towarzystwa była działalność edukacyjna i oświatowo-wychowawcza kontynuowana przez spotkania z młodzieżą, odczyty w różnych środowiskach, organizację i uczestnictwo w uroczystościach środowiskowych. Pewien zastój w pracy Towarzystwa w latach 90-tych wynikał z niezbyt dobrze układającej się współpracy z ówczesnymi władzami.
Z dystansem odnoszono się do wielu inicjatyw, co gasiło nasz zapał. Nieprzerwanie jednak trwały prace nad przygotowywaniem publikacji o tematyce historycznej. Niezłomnie i niezmordowanie pomimo pogarszającego się stanu zdrowia pracował współzałożyciel i prezes Towarzystwa – Józef Szczeklik. Był duszą i motorem działań w zakresie utrwalenia historii Pilzna. Odszedł na wieczny spoczynek w dniu 26 lipca 2003 r.

Po tej stagnacji i śmierci J.Szczeklika wśród wielu działaczy krążył duch niepokoju o losy Towarzystwa. Toteż w dniu 6 marca 2004 r. w mieszkaniu prof. Stanisława Mazurkiewicza odbyło się spotkanie kolejnej grupy inicjatywnej celem ożywienia działalności Towarzystwa i doprowadzenia do Walnego Zebrania Członków. Odbyło się ono 13 kwietnia 2004 r. Dokonano wyboru Zarządu na 4 lata w składzie:

oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Rozpoczął się II etap w pracy Towarzystwa.
Zarząd podjął intensywne działania organizacyjne:

Równocześnie Towarzystwo włączyło się we wszystkie imprezy związane z obchodami jubileuszowymi 650-lecia nadania praw miejskich Pilznu. Zrealizowany został pomysł prof. ST.Mazurkiewicza wybicia jubileuszowego medalu i znaczka z emblematem herbu Pilzna. Uczestniczyliśmy w pracach powołanej przez Burmistrza Kapituły Medalu na przewodniczącą której zespół Kapituły powołał Zofię Mossoń.

Z inicjatywy Józefa Mateji doprowadzono do nawiązania kontaktu i realizacji wymiany delegacji samorządów i młodzieży z miastem Gyomeandrőd na Węgrzech.

Podjęliśmy działania zmierzające do reaktywowania drużyn harcerskich i Komendy Hufca ZHP w Pilźnie, co udało się sfinalizować w 2005 r. Z ramienia Towarzystwa sprawę pilotowała Zofia Szczepanik, która została wybrana na komendanta Hufca.

Zakres prac Towarzystwa staje się coraz szerszy, co ilustrujemy poniżej wykazem dokonań i zadań podjętych:

Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej akcji „Sztandar” przez przekazanie dowolnej kwoty na nasze konto podane niżej z dopiskiem „Sztandar”. Nazwiska darczyńców umieszczone zostaną w kronice Towarzystwa jak również w formie gwoździa po wyrażeniu na to zgody. Za zrozumienie i poparcie naszej idei składamy podziękowania

Bank Spółdzielczy w Pilźnie Nr 96 9477 0001 0000 0840 2000 0010

Minęła 4-letnia kadencja. W dniu 29.03.2008 r. odbyło się Walne Zebranie Członków. Podsumowano dorobek minionej kadencji, wytyczono zadania do realizacji i dokonano wyboru nowych władz. W skład Zarządu weszli:

Komisję Rewizyjną stanowią: Prof. Stanisławowi Mazurkiewiczowi przyznano tytuł „Honorowego prezesa”.
Webmaster: Andrzej